Specialpedagogiska perspektivet

Några reflektioner kring det specialpedagogiska perspektivet. Jag har läst kursen skolutveckling och ledarskap med inriktning mot specialpedagogik. Det var en intressant och lärorik kurs. Det specialpedagogiska perspektivet, vad är det för mig? När jag läser Ahrenfelts bok (2013) Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer väcks många tankar och funderingar. Författaren tar upp på om tankens fängelse. Jag fastnar genast i denna tanke. Vi kan ofta hamna i dilemmat med olika situationer och kan inte komma vidare i tanken. Här har specialpedagogen en viktig roll att vidga perspektivet och vara den som lyssnar och är nyfiken på vad den andra personen har att säga. Viktigt att vara lyhörd så att lösningen inte blir ett problem som Ahrenfelt skriver. Det är därför bra att vara medveten om och känna till de olika perspektiv på faser i processen när en förändring ska ske.

Vi behöver lyfta fram och skapa en förståelse, stärka de yrkesroller som finns på skolan, för att vi ska lyckas med arbetet att skapa en skola som möter olika behov och förutsättningar. Det är svårt att arbeta förebyggande om vi inte kommit fram till en gemensam bild om vad arbetet innebär i praktiken och hur vi använder oss av skolans professioner. För att komma fram till detta behöver vi utveckla samsyn genom att samarbeta och kommunicera för att vi ska förstå professionerna utvecklas. Det måstes finnas ett strukturerat arbetssätt där syftet klart framgår och målet är synligt då blir det lättare att utvecklas gemensamt. Detta förstärker så bra i det som skrivs i litteraturen kring förändringsarbeten och den diskussion som pågår just nu när det gäller ledarskap. För att kunna skapa en skola för alla så måste vi först känna trygghet med varandra på arbetsplatsen, teambuilding. Vilka professioner har vi här på skolan. Vad gör varje profession, vilka arbetsuppgifter har vi? Vet vi vad vi har för arbetsuppgifter? Det kan vara oklart för många, eftersom vi inte vet vad alla har för arbetsuppgifter kan det bli oklart och en hel del spekulationer.