Läs- och skrivutredning – konsultation

För att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att, när misstanke finns – kartlägga och utreda för att tidigt kunna förebygga och hitta verktyg så att eleven når kunskapsmålen för årskurs 9 och  sina fortsatta gymnasiestudier.

C Kunskap Utbildningskonsult AB genomför Läs- och skrivutredningar – VI träffas för en första konsultation, där vi diskuterar alternativ utifrån beskrivna svårigheter av beställaren. Utredningar utför vi åt skolor, andra myndigheter och instanser som t.ex. BUP och sociala myndigheter, samt åt privatpersoner. Prisuppgift lämnas vid beställning av utredning.

C Kunskap är certifierad användare av:

LOGOS

Logos kartlägger läsflyt, läsförståelse, ordavkodningsförmåga, minnesfunktioner, ordigenkänning, benämningshastighet, rättskrivningsförmåga och begreppsförståelse, för att nämna några saker. Innehållet varierar dock något beroende på den uppsättning uppgifter som valts. Logos innehåller nämligen tre olika uppgiftsgrupper avsedda för olika åldersgrupper:
• Uppgiftsgrupp 1: För elever i årskurs 2
• Uppgiftsgrupp 2: För elever i årskurs 3, 4 och 5
• Uppgiftsgrupp 3: För elever i årskurs 6-10 och studenter/vuxna.
Uppgiftsgrupp 1 innehåller 12 deltest, uppgiftsgrupp 2 18 deltest och uppgiftsgrupp 3 har 15 deltester.

ITPA-3

ITPA-3 mäter dels allmän språkförmåga, tal- och skriftspråklig kompetens. Dessutom kommer det att finnas ytterligare flera specifika bedömningsmöjligheter i form av undergrupper till dessa: Semantisk, Grammatisk och Fonologisk förmåga, Förståelse, Ordidentifikation, Stavning, Avkodning.

ITPA-3 avser att identifiera barn med svårigheter i tal-och skriftspråk och bedöma barns starka och svaga språkliga sidor. Testpoängen kan även användas som indikatorer på läs och skrivmognad och för att bedöma behovet av speciell undervisning. ITPA-3 gör det möjligt att bedöma differenser mellan tal-och skriftspråk, studera förhållandet mellan fonologisk och ortografisk kompetens, mellan kognitiv och språklig förmåga liksom deras relation till läsning och skrivning.

 Har du funderingar, tveka inte hör av dig!

Välkommen att höra av dig till C Kunskap